Naše Služby

Ponúkame široké spektrum odborných služieb

Biela ikona pečate

1. Služby v oblasti zavádzania systémov manažérstva kvality

 • Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
 • Systém manažérstva kvality životného prostredia podľa ISO 14 001
 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001
Biela ikona ochranných prostriedkov

2. Bezpečnostno-technická služba

 • Poskytovanie plného rozsahu odborných úloh Bezpečnostno technickej služby.
 • Poskytnutie Technika BOZP alebo Špecialistu BOZP na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností.
 • Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel BOZP vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na pracoviská, staveniská objednávateľa.
 • Metodická podpora a odborné poradenstvo.
Biela ikona hasiaceho prístroja

3. Činnosť technika požiarnej ochrany

 • Poskytovanie plného rozsahu odborných úloh Technika požiarnej ochrany.
 • Poskytnutie Technika PO na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností.
 • Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel OPP vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na pracoviská, staveniská objednávateľa.
 • Metodická podpora a odborné poradenstvo.
Biela ikona rúk a environmentu

4. Environment (ochrana životného prostredia)

 • Externé poskytovanie plného rozsahu odborných úloh riadenia environmentu.
 • Poskytnutie špecialistu pre systém riadenia environmentu na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností.
 • Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel environmentu vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na pracoviská, staveniská objednávateľa.
 • Metodická podpora a poradenstvo.
Biela ikona ochrany a bezpečnosti

5. Koordinácia bezpečnosti

 • Externé poskytovanie plného rozsahu odborných úloh koordinátora bezpečnosti na staveniskách.
 • Poskytnutie Koordinátora bezpečnosti na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností.
 • Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel koordinácie bezpečnosti na staveniskách pre vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na pracoviská, staveniská objednávateľa.
 • Metodická podpora a poradenstvo.
Biela ikona ochrany hlavy

6. Stavebný dozor

 • Poskytovanie plného rozsahu odborných úloh stavebného dozoru na stavbách.
 • Poskytnutie Stavebného dozoru na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností.
 • Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel dozorovania stavieb pre vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na staveniská stavebníka.
 • Metodická podpora a poradenstvo.
Biela ikona databázy

7. Ochrana osobných údajov

Biela ikona prezentujúcej osoby

8. Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP, OPP, Environment, Koordinácia bezpečnosti

Biela ikona čerpacej stanice

9. Sprostredkovanie a technická podpora pri Revíziách a Úradných skúškach VTZ: Elektrických, Plynových, Tlakových, Zdvíhacích

Biela ikona čerpacej stanice

10. Sprostredkovanie a technická podpora kontroly požiarno-technických zariadení

Biela ikona zvárača

11. Sprostredkovanie a technická podpora zváracích a zámočníckych prác

Biela ikona projekčných činností

12. Sprostredkovanie a technická podpora Projekčných prác

Biela ikona čistenia rukou

13. Sprostredkovanie a technická podpora pomocných a upratovacích prác

Biela ikona prekladača

14. Sprostredkovanie a technická podpora odbornej prekladateľskej činnosti (SK–EN–DE)